Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (Gaas­perpark Noord maximaal 3 dagen)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (Gaasperpark Noord maximaal 3 dagen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • De Gaasperplas onder Natuurnetwerk Nederland valt en er rekening gehouden moet worden met de natuur;
  • Omwonenden overlast ervaren van met name de grote festivals aan de Noordover;
  • Er in het locatieprofiel ruimte geboden wordt voor zes evenementendagen voor grote (muziek)evenementen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Het aantal dagen dat er een festival met een geluidsbelasting van 75-85 dB(C) wordt toegestaan op locatie Gaasperplas Noord te beperken tot 3.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, CDA, PvdO

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP