Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen vuurwerk in broed­seizoen)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen vuurwerk in broedseizoen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • vuurwerk schadelijke en verstorende effecten heeft op dieren, zeker tijdens het broedseizoen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • vuurwerk bij evenementen in Amsterdam tijdens het broedseizoen te verbieden en dit te bespreken met het provinciaal bestuur.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen