Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (binnennorm 50 dB(A))


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (binnennorm 50 dB(A))

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Met het introduceren van de dB(C)-gevelnorm de dB(A) norm komt te vervallen, omdat dit voldoende gewaarborgd zou zijn bij de norm van 85 dB(C);
  • Bij een overschrijding van 50 dB(A) binnenshuis de spraakverstaanbaarheid binnenshuis wordt aangetast en dit dus tot ernstige overlast leidt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een binnennorm van 50 dB(A) vast te stellen en te handhaven, naast de norm van 85dB(C).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen