Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (voor­keurs­beleid schone diensten en producten bij aanbe­ste­dingen)


2 oktober 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Overwegende dat:

De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen
De gemeente bij aanbestedingen criteria kan stellen waaraan aanbieders dienen te voldoen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De mogelijkheden te onderzoeken om bij aanbestedingen een voorkeursbeleid te voeren voor schonere diensten/producten die beter bijdragen aan een goede luchtkwaliteit dan de andere aanbieders

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Damherten (geen wijziging van beleid alvorens uitwerking beheerplannen)

Lees verder

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (gedifferentieerde parkeertarieven)

Lees verder

    Word actief Doneer