Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (onderzoek en maat­re­gelen PM2.5 beleid )


2 oktober 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek PM2.5 beleid en het nemen van bijbehorende maatregelen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Overwegende dat:
- De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen
- PM 2.5 schadelijk is voor de gezondheid van de mens en er in Richtlijn 2008/50/EG en in de Wet milieubeheer grenswaarden voor PM2,5 zijn vastgesteld, met peildatum 2015

Constaterende dat:
- In de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit beleid en metingen omtrent PM2.5 ontbreken

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Onderzoek te verrichten naar het voeren van een gemeentelijk PM2,5 beleid en het nemen van passende maatregelen ter reductie van PM2,5 emissies


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (gedifferentieerde parkeertarieven)

Lees verder

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek 'vergeten' gebieden in Milieuzone)

Lees verder

    Word actief Doneer