Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (alter­na­tieve mili­eu­zones)


2 oktober 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (alternatieve milieuzones)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Overwegende dat:
- De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen

Constaterende dat:
- De door het college voorgestelde maatregelen geen betrekking hebben op de invoer van een milieuzone
- Milieuzones effectief bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, getuige de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit en het TNO-rapport ‘Effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen in 2015’

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Onderzoek te verrichten naar uitbreiding van de milieuzone voor een breder scala van vervuilende activiteiten, zoals touringcars, snorfietsen en scooters


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CDA