Begroting 2014 (duur­zaam­heids­cri­teria Pucci­ni­me­thode)


6 november 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting (duurzaamheidscriteria Puccinimethode)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting

Overwegende dat:
- Met stadsdelen is overeengekomen om de inrichting van de openbare ruimte en groen volgens een Amsterdamse ‘standaard’, de Puccinimethode, aan te leggen
- Onderdeel van de Puccinimethode de stadsbrede inkoop voor werken, leveringen en diensten betreft
- Duurzaam inkopen een speerpunt van de overheid is
- De gemeente bij aanbestedingen criteria kan stellen waaraan aanbieders dienen te voldoen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Inzichtelijk te maken in welke mate een duurzaamheidsstrategie bij aanbestedingen is opgenomen in de Puccinimethode
- Indien geen duurzaamheidsstrategie wordt vermeld in de omschrijving van de Puccinimethode deze alsnog op te nemen
- Inzichtelijk te maken welke knock-out criteria voor duurzaamheid reeds zijn gesteld bij aanbestedingen waarbij de Puccinimethode is toegepast

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen