Duurzame inves­te­ringen (we doen het duurzaam of we doen het niet)


10 november 2016

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kennisnemen van de toepassingsregel voor duurzame investeringen:

Constaterende dat:

- deze toepassingsregel een goede basis kan vormen om gemeentelijke investeringsvoorstellen met een duurzaamheidsaspect op een transparante en uniforme manier te onderbouwen en de duurzaamheidseffecten waar mogelijk kwantitatief inzichtelijk te maken, zodat het bestuur een weloverwogen beslissing kan nemen over nut en wenselijkheid van de investering.
- niet alle gemeentelijke investeringsvoorstellen een duurzaamheidsaspect hebben

Overwegende dat:

- Van veel gemeentelijke investeringsvoorstellen mogelijk met deze toepassingsregel wel duurzaamheidseffecten in kaart zijn te brengen
- Het van belang is dat de gemeente ervaring op gaat doen met duurzaamheidseffecten van investeringen gezien het toegenomen belang van CO2 uitstoot
- Waarschijnlijk niet alle investeringsvoorstellen met deze toepassingsregel zinvol beoordeeld kan worden, maar dat deze kennis nu ontbreekt

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Deze toepassingsregel te gebruiken-waar mogelijk en relevant- bij de beoordeling van alle investeringsvoorstellen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een instrumentarium dat op een goede manier de (duurzaamheids-) effecten inzichtelijk maakt.
- Binnen 6 maanden een voortgangsrapportage te presenteren ter bespreking en evaluatie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

J. Groen


Status

Ingediend

Voor

Tegen