Drink­wa­ter­ta­rieven 2018 (kosten schoon drink­water in beeld brengen)


8 november 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kennisnemen van de wijzigingen van de drinkwatertarieven 2018 en het overbrengen van de wensen en bedenkingen;

Overwegende dat:

De kwaliteit en gezondheid van drinkwater onder druk staat door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, antibiotica, medicijnen en microplastics;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te (laten) onderzoeken wat de kosten zijn van installaties om de kwaliteit van het drinkwater te blijven waarborgen;
te berekenen wat deze kosten betekenen voor de hoogte van de drinkwatertarieven;
dit voor de zomer van 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen