Agenda Duur­zaamheid (ambitie fossielvrij opwekken van energie)


11 februari 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (ambitie fossielvrij opwekken van energie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:
- Het uiteindelijke doel van de inspanningen het fossielvrij maken van de energieopwekking is, op de langere termijn. Zie pagina 11 agenda duurzaamheid (beantwoording vraag Partij voor de Dieren);
-Deze ambitie wel benoemd staat in de Agenda Duurzaamheid, maar niet aan een datum is gekoppeld;

Besluit:
Toe te voegen na de zin: ‘De gemeente Amsterdam werkt met talloze partners aan de verduurzaming van de energiehuishouding om deze op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – te laten zijn.’ op pagina 11: ‘De gemeente Amsterdam streeft ernaar dit op 2040 bereikt te hebben.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

overigepartijen