Agenda Duur­zaamheid (Externe kosten rest­warmte)


11 februari 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (externe kosten restwarmte)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:
- Het begrip ‘externe kosten’ in de definitie van het begrip circulaire economie een essentieel onderdeel vormt;
- Het begrip ‘externe kosten’ niet expliciet aan de orde komt in de Agenda Duurzaamheid, terwijl het keer op keer een beslissende rol speelt in de berekening van de haalbaarheid van de ambities;
- Dit begrip nog relatief onbekend is bij beleidsmakers en het grote publiek;
- Het begrip ook nog verder ontwikkeld dient te worden en Amsterdam hier een voortrekkersrol kan vervullen;
- Een concreet project daar heel goed bij kan dienen;
- Restwarmte van industriële bedrijven in het havengebied momenteel grotendeels wordt geloosd in het IJ (zie ook interview Dirk Sijmons in het Parool d.d. 24 januari);
- Kopenhagen reeds een verbod heeft ingesteld op warmtelozing in de stad;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Uit te zoeken hoeveel warmte industriële bedrijven op en rond het havengebied (de zogenoemde Westas) lozen;
- Tevens te berekenen wat de kosten van deze warmte zouden bedragen wanneer deze worden berekend volgens gangbare methoden (opwekkosten voor deze warmte);
- De uitkomsten van deze berekening openbaar te maken en ter kennisgeving aan de bedrijven te sturen, om aan hen inzichtelijk te maken hoeveel energie zij dumpen en wat de waarde van deze energie is.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, CDA

Tegen

PvdA, D66, SP, VVD, PvdO