4-maands­rap­portage (Lucht­kwa­liteit in Amsterdam: smogalarm)


3 juli 2014

Gehoord de discussie over de 4-maandsrapportage,

Constaterende dat:
- De Amsterdamse luchtkwaliteit op veel punten nog niet voldoet aan de Europese normen waaraan we in 2015 moeten voldoen;
- De adviesnorm voor fijnstof van de grootte PM10, zoals opgesteld van de World Health Organization (WHO), die de helft lager ligt dan de Europese norm, in Amsterdam op grote schaal wordt overschreden;

Overwegende dat:
- Amsterdammers op dit moment niet actief worden geïnformeerd wanneer smog wordt verwacht;
- Een smogalarm een groot verschil kan maken voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals kinderen en mensen met longaandoeningen zoals astma en COPD.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Met een voorstel te komen voor invoering van een Amsterdams smogalarm, en hierbij het volgende te betrekken:
- Relevante indicatoren (zoals (ultra)fijnstof, stikstofoxiden, roet en ozon);
- Europese normeringen en adviesnormen van de WHO;
- Smogweersvoorspellingen;|
- Hoe Amsterdammers met media en bijvoorbeeld apps kunnen worden bereikt;
- Eventuele maatregelen in geval van (dreigende) smog, zoals een oproep om de auto te laten staan, thuis te werken of bijvoorbeeld het OV gratis te maken (gedurende de SMOG periode);

Dit voorstel de raad te doen toekomen en te betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015.


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdA, GroenLinks, CDA

Tegen