Bouw­ver­or­dening 2013 (stads­warmte)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Bouwverordening 2013 (stadswarmte)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de;

Constaterende dat:

In Bijlage 5 van de Bouwverordening een eis is opgenomen tot aansluiting aan de publiekelijke voorziening voor verwarming;
De verplichte aansluiting op stadswarmte is bedoeld als milieuvriendelijke maatregel maar in enkele, zeer vooruitstrevende gevallen de duurzaamheid van het bouwwerk verslechtert;

Overwegende dat:

Op grond van de Bouwverordening een ontheffing kan worden verleend aan initiatiefnemers van nieuwe bouwprojecten die zich willen onttrekken aan de verplichte aansluiting op stadswarmte;
Een oplossing die milieuvriendelijker is dan aansluiting op stadswarmte (bijvoorbeeld passiefhuisbouw, warmtepompen, etc.) een kans verdient;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met stakeholders (overheden, architecten, zelfbouwgroepen) te bekijken op welke manier regelgeving op het gebied van stadswarmte flexibel en transparant kan worden gemaakt zodat in gevallen waarbij het milieu hierbij aantoonbaar gebaat is en de uitstoot van schadelijke stoffen wordt verlaagd ten opzichte van stadsverwarming de eis tot verplichte aansluiting op stadswarmte vervalt.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen