Bijzondere Subsi­die­ver­or­dening Dieren­welzijn 2015 (keurmerk Dier­vervoer)


6 november 2014

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (keurmerk Diervervoer).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015;

Overwegende dat:
- Er op dit moment een discussie plaatsvindt over de professionalisering van het kleinschalig dierenvervoer in Nederland;
- Het transport door dierenambulances zoveel mogelijk in dienst moet staan van de bevordering van het welzijn van het dier, op een veilige en dierwaardige manier;
- Het keurmerk Diervervoer zichtbaar maakt dat een vervoersdienst (veelal dierenambulance-organisaties) professioneel en met het juiste materieel werken om gezelschapsdieren en in het wild levende dieren (in nood) te vervoeren

Besluit:
Aan het volgende artikel...
Artikel 23 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken over een lidmaatschap bij de Federatie Dierenambulance Nederland om de activiteiten van een dierenambulance uit te voeren, een 24-uurs bereikbaarheid en inzetbaarheid hebben, en voor zover dieren 's avonds en 's nachts niet naar een opvangcentrum kunnen worden gebracht, deze dieren tijdelijk kunnen opvangen.

...toe te voegen dat de aanvrager moet voldoen aan het keurmerk Diervervoer

Zodat het gewijzigde artikel luidt:
Artikel 23 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken over een lidmaatschap bij de Federatie Dierenambulance Nederland om de activiteiten van een dierenambulance uit te voeren, voldoen aan het keurmerk Diervervoer van Stichting Dierkeur, een 24-uurs bereikbaarheid en inzetbaarheid hebben, en voor zover dieren 's avonds en 's nachts niet naar een opvangcentrum kunnen worden gebracht, deze dieren tijdelijk kunnen opvangen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen