Begroting 2015 (groen ontwik­ke­lingsplan)


5 november 2014

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (groen ontwikkelingsplan).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- De begroting een document is dat op hoofdlijnen het wenselijke beleid vastlegt en de daarbij behorende budgetten
- Veel programmaonderdelen meetbare doelstellingen, indicatoren en streefwaarden hebben meegekregen van het college

Overwegende dat:
- De vergroeningsopgave zoals genoemd in de begroting (‘het verder vergroenen van de openbare ruimte’, p.99) op gespannen voet staat met de bouwopgave
- In de Structuurvisie is vastgelegd dat Amsterdam gaat verdichten, dat wil zeggen ruimte voor de bouwopgave gaat zoeken binnen de bestaande bebouwingsgrenzen
- In de begroting als risico wordt genoemd dat intensief gebruik van groen door mensen de ontwikkeling van biodiversiteit in de weg kan staan (p. 101)
- Een uitgekiend meerjarenbeleid nodig is om zowel te kunnen vergroenen als bouwen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In de door het college aangekondigde Agenda Groen de volgende aspecten op te nemen:
- de vergroeningsopgave zoals genoemd in de Begroting 2015 (p. 99) meetbaar uitgewerkt met behulp van streefwaarden;
- een planologische visie van het college op de harmonisering van vergroenings- , verdichtings- en bouwopgave;
- klimaatadaptatie, biodiversiteit, stilte, aantal m2 groen per huishouden en recreatie

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, VVD, SP, CDA, PvdO