Bijzondere Subsi­die­ver­or­dening Dieren­welzijn 2015 (24-uurs opvang)


6 november 2014

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (24-uurs opvang).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015;

Overwegende dat:
- Amsterdam beschikt over een 24-uurs dierennoodhulpketen
- Het voor de professionalisering van de dierennoodhulpketen gewenst is dat voor ieder dier niet alleen overdag maar ook 's nachts voldoende en passende opvang beschikbaar is

Besluit:
Het volgende artikel...
Artikel 13 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken over een asiel met een rechtsgeldige vergunning en voldoen aan de vereisten van het Besluit houders van dieren uit 2014.

...uit te breiden met:
'Amsterdam streeft naar een optimaal functionerende 24-uurs dierennoodhulpketen. Voor elke diersoort dient 24 uur per dag, 7 dagen per week, minimaal één opvangcentrum beschikbaar te zijn voor zorg en opvang.'

Zodat het gewijzigde artikel luidt:
Artikel 13 Doelgroep
Amsterdam streeft naar een optimaal functionerende 24-uurs dierennoodhulpketen. Voor elke diersoort dient 24 uur per dag, 7 dagen per week, minimaal één opvangcentrum beschikbaar te zijn voor zorg en opvang. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken over een asiel met een rechtsgeldige vergunning en voldoen aan de vereisten van het Besluit houders van dieren uit 2014.


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, PvdO

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (keurmerk Diervervoer)

Lees verder

Bestemmingsplan Middenmeer Noord (groene bestemming)

Lees verder

    Word actief Doneer