Bijzondere subsi­die­ver­or­dening dieren­welzijn 2013-2015 (kwali­teits­eisen)


7 november 2012

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over bijzondere subsidieverordening dierenwelzijn 2013-2015,

Overwegende dat:

- In de bijzondere subsidieverordening is voorgesteld om op te nemen dat ‘dierenorganisaties bij de uitoefening van de werkzaamheden dienen te voldoen aan kwaliteitseisen die hieraan op grond van dierenwelzijn kunnen worden gesteld’;
- De kwaliteitseisen opgesteld worden door een werkgroep van de dierenorganisaties onder leiding van de Dierenbescherming;
- Het opnemen van kwaliteitseisen getuigt van de professionaliseringsslag die de gemeente wil maken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Ervoor zorg te dragen dat het kwaliteitseisenvoorstel ter bespreking beschikbaar is voor het zomerreces van 2013.


Status

Ingediend

Voor

D66, GroenLinks, SP, CDA, PvdA, VVD

Tegen