Bijzondere subsi­die­ver­or­dening dieren­welzijn 2013-2015 (Federatie Dieren­am­bu­lances Nederland)


7 november 2012

Gehoord de discussie in de raad over bijzondere subsidieverordening dierenwelzijn 2013-2015,
Constaterende dat:
- In de bijzondere subsidieverordening staat: “Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken over een rechtsgeldige vergunning om de activiteiten van een dierenambulance uit te voeren”;
- Onduidelijk is wat deze rechtsgeldige vergunning is;
- Er geen wettelijke verplichte vergunning voor de Dierenambulance is;
- Een Federatie van Dierenambulances Nederland (FDN)bestaat en deze een eigen erkenningsregeling voor dierenambulance heeft;
- De FDN in het kader van convenant 144 Red een Dier samen werkt met dierenbescherming en ministerie om de erkenningsregeling ministerieel erkend te krijgen;
- Het belangrijk is dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan de activiteiten van de dierenambulance;
Verzoekt het College
-
Om de zin
“Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken over een rechtsgeldige vergunning om de activiteiten van een dierenambulance uit te voeren” te veranderen in
“Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die beschikken een lidmaatschap bij de Federatie Dierenambulance Nederland om de activiteiten van een dierenambulance uit te voeren”


Status

Ingediend

Voor

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CDA

Tegen