Voor­jaarsnota 2015 (bezui­ni­gingen op subsidies opheffen met gelden gere­ser­veerd voor EU-voor­zit­ter­schap)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (bezuinigingen op subsidies opheffen met gelden gereserveerd voor EU-voorzitterschap)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:
- Het college voornemens is te bezuinigen op een aantal organisaties dat waardevol werk doet voor de Amsterdammers;

Constaterende dat:
- Het college in 2015 en 2016 twee keer € 1 miljoen wil uittrekken voor voorbereiding van het ‘voorzitterschap EU’, dat wil zeggen events, communicatie, marketing, city dressing, hospitality, high level evenementen en overige organisatiekosten.
- Het onduidelijk is welke baten dit voorzitterschap oplevert voor de Amsterdammers;
- Van een aantal organisaties die op de bezuinigingslijst staan juist heel duidelijk is wat de baten zijn voor Amsterdammers;

Besluit:
- De voor het voorzitterschap van de EU gereserveerde 2 miljoen euro te bestemmen voor het ongedaan maken van de bezuinigingen op subsidies aan Circus Elleboog (€800.546), de Fietsersbond (3 maal €124.000 = €372.000) en het Agozwembad (2 maal €325.520 = 651.040).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdO

Tegen

overigepartijen