Voor­jaarsnota 2015 (bezui­ni­gingen op subsidies opheffen met gelden gere­ser­veerd voor EU-voor­zit­ter­schap)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (bezuinigingen op subsidies opheffen met gelden gereserveerd voor EU-voorzitterschap)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:
- Het college voornemens is te bezuinigen op een aantal organisaties dat waardevol werk doet voor de Amsterdammers;

Constaterende dat:
- Het college in 2015 en 2016 twee keer € 1 miljoen wil uittrekken voor voorbereiding van het ‘voorzitterschap EU’, dat wil zeggen events, communicatie, marketing, city dressing, hospitality, high level evenementen en overige organisatiekosten.
- Het onduidelijk is welke baten dit voorzitterschap oplevert voor de Amsterdammers;
- Van een aantal organisaties die op de bezuinigingslijst staan juist heel duidelijk is wat de baten zijn voor Amsterdammers;

Besluit:
- De voor het voorzitterschap van de EU gereserveerde 2 miljoen euro te bestemmen voor het ongedaan maken van de bezuinigingen op subsidies aan Circus Elleboog (€800.546), de Fietsersbond (3 maal €124.000 = €372.000) en het Agozwembad (2 maal €325.520 = 651.040).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdO

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (reiniging openbare ruimte met geld van citymarketing)

Lees verder

Verkenning samenwerking met Tel Aviv en Ramallah (evaluatie kosten en baten)

Lees verder

    Word actief Doneer