Bevin­dingen en aanbe­ve­lingen bodem­on­derzoek in zes Amster­damse stads­parken (gevolgen van bodem­daling en bodem­ver­dichting voor de fauna in Amsterdam)


8 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken;

Constaterende dat :

voorliggend onderzoek in de Agenda Groen is aangekondigd als ‘het meten en monitoren van bodemdaling en bodemverdichting en de gevolgen voor flora en fauna’;

de gevolgen op de fauna in het onderzoek niet naar voren komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

inzichtelijk te maken wat de gevolgen van bodemdaling en bodemverdichting voor de fauna in Amsterdam zijn en dit voor het eind van 2017 naar de gemeenteraad te sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO, CDA

Tegen

VVD, D66, SP

Lees onze andere moties

Bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken (ecologische impact van evenementen in het groen inzichtelijk maken)

Lees verder

Beleidskader Verlichting (Betrek dierenwelzijns- en ecologische experts)

Lees verder

    Word actief Doneer