Bevin­dingen en aanbe­ve­lingen bodem­on­derzoek in zes Amster­damse stads­parken (ecolo­gische impact van evene­menten in het groen inzich­telijk maken)


8 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken;

constaterende dat het college aangeeft meer onderzoek te willen uitvoeren waarbij metingen over een langere periode nodig zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

verzoekt het college een meerjarig onderzoek uit te voeren waarbij gestructureerd en stelselmatig inzichtelijk gemaakt wordt wat de ecologische impact van evenementen op het groen in Amsterdam is, en de gemeenteraad hier jaarlijks over te rapporteren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO, CDA

Tegen

D66, VVD, SP

Lees onze andere moties

Visie Openbare Ruimte (parken niet voor besloten evenementen)

Lees verder

Bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken (gevolgen van bodemdaling en bodemverdichting voor de fauna in Amsterdam)

Lees verder

    Word actief Doneer