Beleids­kader Verlichting (Betrek dieren­wel­zijns- en ecolo­gische experts)


8 juni 2017

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Beleidskader Verlichting (Gemeenteblad afd. 1, nr. 427).

Overwegende dat:

- openbare verlichting van invloed is op aanwezige flora en fauna, die daarom aangemerkt kunnen worden als direct belanghebbenden;

Constaterende dat:

- het Beleidskader Verlichting wil inzetten op het minimaliseren van lichthinder voor mens én dier;

- het Beleidskader Verlichting niet expliciet voorziet in het meewegen van niet-menselijke belangen.

Besluit:

Op pagina 69 de laatste zin onder het kopje ‘Afstemming met externe belanghebbenden’ als volgt te wijzigen:

“Bij het afwegen van de verschillende belangen worden naast lokale belanghebbenden (bewoners, ondernemers, politie, GVB, etc.) ook dierenwelzijns- en ecologische experts betrokken.”

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken (gevolgen van bodemdaling en bodemverdichting voor de fauna in Amsterdam)

Lees verder

Beleidskader Verlichting (uitwerking van plan experimenten naar raad)

Lees verder

    Word actief Doneer