Beleids­kader Verlichting (Betrek dieren­wel­zijns- en ecolo­gische experts)


8 juni 2017

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Beleidskader Verlichting (Gemeenteblad afd. 1, nr. 427).

Overwegende dat:

- openbare verlichting van invloed is op aanwezige flora en fauna, die daarom aangemerkt kunnen worden als direct belanghebbenden;

Constaterende dat:

- het Beleidskader Verlichting wil inzetten op het minimaliseren van lichthinder voor mens én dier;

- het Beleidskader Verlichting niet expliciet voorziet in het meewegen van niet-menselijke belangen.

Besluit:

Op pagina 69 de laatste zin onder het kopje ‘Afstemming met externe belanghebbenden’ als volgt te wijzigen:

“Bij het afwegen van de verschillende belangen worden naast lokale belanghebbenden (bewoners, ondernemers, politie, GVB, etc.) ook dierenwelzijns- en ecologische experts betrokken.”

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen