Bevin­dingen en aanbe­ve­lingen bodem­on­derzoek in zes Amster­damse stads­parken (bodem­be­scherming en – moni­toring verplichten)


8 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken;

Constaterende dat:

Het bodemonderzoek aantoont dat in alle onderzoekslocaties sprake is van verdichting van de bodem, dat de waterafvoer beperkt dan wel verstoord is en dat de bodemkwaliteit verminderd is;
Het aantal evenementen in parken mogelijk toeneemt;
In het onderzoeksrapport van Antea wordt aangegeven dat er weinig bekend is over de invloed van trillingen (door mensenmassa’s) op de bodemgesteldheid.

Overwegende dat:

Het van belang is om duidelijkheid te hebben over de invloed van grootschalige evenementen op de bodem, nu er al sprake is van vermindering van bodemkwaliteit en er desondanks meer evenementen mogelijk gemaakt zullen worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bodembescherming en -monitoring vooraf, tijdens en achteraf bij grote festivals in een park verplicht stellen in het evenementenbeleid.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CDA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP