Bestem­mingsplan Amsterdam RAI (grens hotel)


17 december 2014

! NB Op verzoek van het college is het agendaput bestemmingspland Amsterdam RAI op 18 december opnieuw vastgesteld en zijn de amendementen en moties opnieuw in stemming gebracht. Hierop stemde de SP tegen het amendement, waardoor het is verworpen. Lees hier meer.

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Amsterdam RAI

Overwegende dat:

Het bestemmingsplan Amsterdam RAI voorziet in de ontwikkeling van een hotel met 650 kamers ten zuiden van het huidige RAI-terrein.

Op een afstand van ongeveer 50 meter ten westen van de beoogde locatie van het hotel bevindt zich een waardevol bosplantsoen, een restant van het Beatrixpark.

In § 6.2.6 van de toelichting is de locatie van het hotel en met twee pijlen de beoogde verkeersontsluiting aangegeven. De beoogde toegangsweg reikt tot ver in het bosplantsoen als gevolg waarvan een derde deel daarvan dreigt te verdwijnen. Door een ander ontwerp kan het bosplantsoen eenvoudig worden gespaard.

Besluit:
Het bosplantsoen ten zuiden van de RAI geheel onder de bestemming Groen te brengen en een deel niet onder de bestemming Horeca - 1 onder te brengen en het document 1182A.14.Bijlage1. Verbeelding bp Amsterdam RAI NL.IMRO.0363.K1005BPGST-VG01 overeenkomstig aan te passen


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, SP, PvdO

Tegen

VVD, D66, CDA