Bere­kening van oppor­tunity costs bij de omzetting naar sociale woningbouw (ghet­to­vorming)


22 december 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de berekening van opportunity costs bij de omzetting van marktwoningen naar sociale woningbouw (ghettovorming)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de berekening van opportunity costs bij de omzetting van marktwoningen naar sociale woningbouw

Overwegende dat:

  • Alle opportunity costs meegenomen moeten worden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Bij het berekenen van de opportunity costs ook uit te rekenen wat de kosten zijn van de mogelijke ghettovorming.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdO, CDA

Tegen

PvdA, GroenLinks, SP