Beleids­visie Waterland (BEE-friendly)


21 september 2012

Amendement van het raadslid van Lammeren inzake Waterland BEE-friendly

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Beleidsvisie en toetskader stadsrandpolder Waterland’

Constaterende dat:
- In de beleidsvisie ruimtelijke voorwaarden worden vastgelegd;
- Hierbij ook de erfbeplanting specifiek wordt genoemd;
- Bijenvolken het de laatste jaren erg moeilijk hebben in Nederland;
- In de erfbeplanting rekening kan worden gehouden met bijen.

Overwegende dat:
- De huidige beleidsvisie geen rekening houdt met bijvriendelijkheid;
- De bijen eenvoudig een handje geholpen kunnen worden door een grote diversiteit aan bloemrijke bijvriendelijke planten aan te planten, agrarisch natuurbeheer hierop af te stemmen, en bijenhotels/insectentuinen aan te leggen.

Verzoekt het college
- Op pagina 14 van de beleidsvisie toe te voegen onder “2. Natuur en landschap”:
- Bij de aanplant op het erf en het agrarisch natuurbeheer dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met bijen, hierbij moet worden gedacht aan de aanplant van een grote diversiteit aan bloemrijke bijvriendelijke planten, op bijen afgestemd agrarisch natuurbeheer, en het creëren van bijenhotels/insectentuinen.

Dezelfde zin toe te voegen op pagina 17 en 20 onder “2. Natuur en landschap.

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CDA