Beleids­visie Waterland (Klein­schalige ecolo­gische landbouw)


21 september 2012

Motie van het raadslid van Lammeren inzake kleinschaligheid en ecologische landbouw

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Beleidsvisie en toetskader stadsrandpolder Waterland’

Constaterende dat:
- In de beleidsvisie wordt gepleit voor schaalvergroting van boerenbedrijven vanuit een economisch perspectief;
- Waterland een kwetsbaar groengebied is;
- Waterland volgens de beleidsintentie ‘een open, recreatief aantrekkelijk landschap moet blijven met een goede recreatieve ontsluiting en belangrijke natuurwaarden (met name weidevogels).

Overwegende dat:
- Schaalvergroting van boerenbedrijven de landschappelijke waarde, biodiversiteit en het welzijn van dieren en omwonenden niet ten goede komt
- Terwijl biologische, ecologische en biologisch-dynamische bedrijven een gunstige uitwerking hebben op de landschappelijke waarde, biodiversiteit en het welzijn van dieren en omwonenden.

Verzoekt het College
- In de beleidsvisie op te nemen dat in dit gebied de voorkeur wordt gegeven aan biologische, ecologische en biologisch-dynamische bedrijven.
- In de beleidsvisie op te nemen dat aan de uitgifte van grond voor nieuwe agrarische bedrijven de voorwaarde wordt verbonden dat deze een biologische, ecologische of biologisch-dynamische bedrijfsvoering hebben.

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

PvdA, D66, CDA, VVD, SP