Beleids­visie Waterland (Bouwblok maximaal 1 ha)


21 september 2012

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake beleidsvisie Waterland: bouwvlak maximaal 1ha

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Beleidsvisie en toetskader stadsrandpolder Waterland’

Constaterende dat:
- In de voorliggende beleidsvisie wordt ingezet op schaalvergroting, waarbij de mogelijkheid wordt gegeven om stallen te bouwen met een maximale stalgrootte van 1,5 hectare, met de mogelijkheid om die met toestemming van de provincie te laten groeien tot 2 ha;
- Een bouwoppervlak van 1,5 tot 2 ha de mogelijkheid biedt om een megastal te bouwen (Volgens de publicatie Megastallen in Beeld (Alterra/Wageningen UR en VROM, 2007) is er bij een capaciteit van 300 NGE sprake van een megastal, voor melkvee betekent dit 250 melkkoeien op een bouwvlak van 1 tot 1,5 ha);

Overwegende dat:
- Agrarische bouwblokken een grote impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit;
- Agrarische bouwblokken groter dan 1,5 ha een significant effect kunnen hebben op de ruimtelijke kwaliteit;
- Waterland volgens de beleidsintentie ‘een open, recreatief aantrekkelijk landschap moet blijven met een goede recreatieve ontsluiting en belangrijke natuurwaarden (met name weidevogels)’;
- Schaalvergroting van boerenbedrijven de landschappelijke waarde, biodiversiteit en het welzijn van dieren en omwonenden niet ten goede komt.


Verzoekt het college
- Op de pagina’s 16, 18 en 20 de volgende tekst inzake het oppervlak van een bouwkavel te schrappen:
‘met de mogelijkheid om die met toestemming van de provincie te laten groeien tot 2 ha.’

Op dezelfde pagina’s de tekst:
‘De oppervlakte van de bouwkavel mag maximaal 1,5 ha zijn’
te wijzigen in:
‘De oppervlakte van de bouwkavel mag maximaal 1 ha zijn’

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, SP, CDA