Beleids­visie Waterland (Bezoe­kers­centrum binnen de ring)


21 september 2012

Motie van het raadslid van Lammeren inzake het bezoekerscentrum Waterland

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Beleidsvisie en toetskader stadsrandpolder Waterland’

Constaterende dat:
- In de beleidsvisie de zogenaamde Noorderstrook (groen gebied ten noorden van en grenzend aan de A10) als een gebied waar een bezoekerscentrum goed in zou passen;
- De Noorderstrook in de Hoofdgroenstructuur ligt;
- De Hoofdgroenstructuur minimaal benodigde hoeveelheid groen bevat die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool, omdat zij een onmisbare functie vervullen voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie.

Overwegende dat:
- Het nog maar de vraag is in hoeverre een bezoekerscentrum bijdraagt aan de verbetering van het leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit;
- Een bezoekerscentrum kan worden ondergebracht binnen bestaande bebouwing aan de stadsrand, waarbij het verkeer ook zoveel mogelijk buiten de stadsrandpolder kan blijven.

Verzoekt het College
- De voor de bouw van een bezoekerscentrum gesuggereerde locatie Noorderstrook te schrappen uit de beleidsvisie en hiervoor in de plaats te stellen dat de locatie voor een bezoekerscentrum binnen de ring A10 en buiten de Hoofdgroenstrucuur dient te worden gezocht.
Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen