Beleids­kader Verlichting (uitwerking van plan expe­ri­menten naar raad)


8 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Verlichting;

Constaterende dat in het beleidskader Verlichting ruimte wordt geboden aan experimenten met fauna vriendelijke verlichting in groenstructuren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de uitwerking van de plannen voor de experimenten met fauna vriendelijke verlichting in groenstructuren voor de start van de uitvoering naar de gemeenteraad te sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen