Begro­tings­wij­ziging verdeel­voorstel stads­delen (geef stads­delen meer tijd)


9 november 2016

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begrotingswijziging naar aanleiding van het verdeelvoorstel voor €7 miljoen bij de stadsdelen (Geef stadsdelen meer tijd voor taakstelling)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017 en de Begrotingswijziging naar aanleiding van het verdeelvoorstel voor €7 miljoen bij de stadsdelen,

Overwegende dat:
- een bezuiniging bij de stadsdelen van €7 miljoen weliswaar minder ingrijpend is dan €14 miljoen, maar nog steeds dusdanig ingrijpend dat belangrijke voorzieningen in de stadsdelen verloren zullen gaan;
- de stadsdelen hebben aangegeven dat zij waarschijnlijk minder ingrijpende bezuinigingen met minder frictiekosten kunnen indienen, als zij meer tijd krijgen voor het aanpassen van de bezuinigingsvoorstellen.

Constaterende dat:
- de Najaarsnota 2016 een positief resultaat over 2016 laat zien van € 48,8 miljoen.

Besluit:

– Besluitpunt 1, sub b en c als volgt te wijzigen:

b. de stadsdelen bij de Voorjaarsnota 2017 aangepaste voorstellen indienen voor de structurele invulling van de eerste € 7 miljoen vanaf 2018;

c. de resterende € 14 miljoen voor 2017 voor de helft wordt gedekt uit het ingroeibudget voor 2017 dat in de Begroting 2017 is opgenomen en de andere helft tijdelijk wordt gefinancierd uit de algemene reserve, waarbij volgend jaar de algemene reserve voor een overeenkomstig bedrag wordt aangevuld uit het overschot van de exploitatie 2016.

– de begroting & productenraming dienovereenkomstig aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, PvdO