Begroting 2017 (Groei om groei?)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Constaterende dat:
- Onder het kopje ‘Wat willen we bereiken’ op pagina 240 met betrekking tot de indicatoren doel staat:
- Hogere economische groei in de Metropoolregio ten opzichte van economische groei Nederland
- Het hier lijkt te gaan om groei omwille van de groei;
- Eerder in de begroting juist andere criteria worden genoemd waarom Amsterdam zo’n goede stad is (o.a. groen);

Overwegende dat:

- Niet duidelijk wordt hoe deze ‘groei om de groei’ bijdraagt tot het welzijn van de bewoners van Amsterdam (mens en dier, nu en in de toekomst) , noch aan de ‘economie’ van Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Te onderzoeken welke andere, meer betekenisvolle indicatoren kunnen worden gevonden en/of geformuleerd om de economie te kenschetsen dan alleen ‘groei om groei’ indicatoren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdO