Begroting 2019 (motie nieuw fauna­be­heerplan in de Amster­damse Water­lei­ding­duinen)


7 november 2018

Motie van het lid Johnas van Lammeren inzake de Begroting 2019 (nieuw faunabeheerplan in de Amsterdamse Waterleidingduinen).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

 • er in 2017 tot 2018 intensief damherten zijn afgeschoten (1440 dieren) met als resultaat een populatieafname van slechts 157;
 • de gemeente Amsterdam zich aansluit bij adviezen die zij ontvangt van Waternet;
 • de focus op dit moment teveel op de negatieve effecten van intensieve begrazing, waarbij positieve effecten op de zandhagedis, mieren of karakteristieke vogelsoorten niet genoemd worden;
 • de gemeente het voorstel voor een ander beheer (ingediend door de Dierenbescherming) dat gebaseerd is op ecologische onderzoeken geen gehoor heeft gegeven.

Overwegende dat:

 • de duinen niet waardevol zijn om het hoge aantal soorten dat daar voorkomt, maar juist om de bijzondere soorten die daar voorkomen;
 • de bovengenoemde soorten vaak baat hebben bij een open duingebied, dat enkel behouden blijft door intensieve begrazing;
 • de berekening die men nu toepast om het aantal damherten dat over mag blijven te bepalen totaal geen rekening houdt met de ecologische realiteit;
 • de manier waarop het afschot nu plaatsvindt niet zo is ingericht dat het daar plaatsvindt waar de meeste natuurschade zou plaatsvinden;
 • de huidige manier van afschot nauwelijks lijkt bij te dragen aan een goede duinvegetatie en duinfauna, en minder overlast in Zandvoort.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • zo snel mogelijk een schade-gestuurd plan van aanpak op te stellen en dit te bespreken met de verschillende stakeholders;
 • dit voorstel vervolgens te verwerken tot een nieuw faunabeheerplan, waarin (zoveel mogelijke) niet-dodende maatregelen worden opgenomen.

Het lid van de gemeenteraad


J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (amendement actiepunt onderzoek naar verbod promo en commercie met dieren in het verkeer)

Lees verder

Begroting 2019 (motie inzake betekenis van WHO aanbevelingen voor vliegtuiggeluid voor de bouwplannen)

Lees verder

    Word actief Doneer