Begroting 2019 (motie nieuw fauna­be­heerplan in de Amster­damse Water­lei­ding­duinen)


7 november 2018

Motie van het lid Johnas van Lammeren inzake de Begroting 2019 (nieuw faunabeheerplan in de Amsterdamse Waterleidingduinen).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

 • er in 2017 tot 2018 intensief damherten zijn afgeschoten (1440 dieren) met als resultaat een populatieafname van slechts 157;
 • de gemeente Amsterdam zich aansluit bij adviezen die zij ontvangt van Waternet;
 • de focus op dit moment teveel op de negatieve effecten van intensieve begrazing, waarbij positieve effecten op de zandhagedis, mieren of karakteristieke vogelsoorten niet genoemd worden;
 • de gemeente het voorstel voor een ander beheer (ingediend door de Dierenbescherming) dat gebaseerd is op ecologische onderzoeken geen gehoor heeft gegeven.

Overwegende dat:

 • de duinen niet waardevol zijn om het hoge aantal soorten dat daar voorkomt, maar juist om de bijzondere soorten die daar voorkomen;
 • de bovengenoemde soorten vaak baat hebben bij een open duingebied, dat enkel behouden blijft door intensieve begrazing;
 • de berekening die men nu toepast om het aantal damherten dat over mag blijven te bepalen totaal geen rekening houdt met de ecologische realiteit;
 • de manier waarop het afschot nu plaatsvindt niet zo is ingericht dat het daar plaatsvindt waar de meeste natuurschade zou plaatsvinden;
 • de huidige manier van afschot nauwelijks lijkt bij te dragen aan een goede duinvegetatie en duinfauna, en minder overlast in Zandvoort.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • zo snel mogelijk een schade-gestuurd plan van aanpak op te stellen en dit te bespreken met de verschillende stakeholders;
 • dit voorstel vervolgens te verwerken tot een nieuw faunabeheerplan, waarin (zoveel mogelijke) niet-dodende maatregelen worden opgenomen.

Het lid van de gemeenteraad


J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA