Begroting 2019 (motie inzake betekenis van WHO aanbe­ve­lingen voor vlieg­tuig­geluid voor de bouw­plannen)


7 november 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (Betekenis van WHO aanbevelingen voor vliegtuiggeluid voor de bouwplannen).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019,

Constaterende dat:

  • de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om in de hele Europese Unie voortaan een geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB Lden; eventuele bebouwing die binnen deze grens plaats vindt dient zodanig te zijn aangepast dat eventuele negatieve effecten zo veel mogelijk worden beperkt;
  • er tot nu toe rondom Schiphol wordt gerekend met een grens van 48 dB Lden.

Overwegende dat:

  • de huidige geluidsnorm voor vliegtuiggeluid volgens de WHO nadelige gezondheidseffecten kan hebben zoals hart- en vaatziekten, leerproblemen, slaapverstoring en de geestelijke gezondheid;
  • het stellen van geluidgrenzen een bevoegdheid van het Rijk is;
  • het van belang is dat vliegtuiggeluid, mede vanwege diens mogelijke nadelige effecten op de gezondheid bij woningbouwplannen zorgvuldig betrokken wordt;
  • de gemeente Amsterdam gelet op eerder gemaakte afspraken met het Rijk en de luchtvaartsector rekenschap dient te geven van vliegtuiggeluid bij woningbouwplannen gelegen binnen het zogenaamde LIB5 gebied (voorheen 20Ke zone).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid te betrekken bij woningbouwplannen gelegen binnen het afwegingsgebied LIB5.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa
Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, FvD