Begroting 2019 (amen­dement actiepunt onderzoek naar verbod promo en commercie met dieren in het verkeer)


5 november 2018

Amendement van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (actiepunt onderzoek naar verbod promo en commercie met dieren in het verkeer).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

- er nieuw beleid volgt waardoor alle activiteiten met dieren vergunningplichtig worden;

- de gedachte hierachter is dat het aantal evenementen met dieren teruggedrongen wordt.

Overwegende dat:

- het gebruik van dieren in sommige gevallen niet alleen dieronvriendelijk is maar ook onwenselijk vanwege de verkeersveiligheid en -drukte, zoals het gebruik van paardenkoetsen met biertonnen ter promotie van Heineken.

Besluit:

In de begroting op pagina 211 bij de opsomming van actiepunten onder het kopje Dierenwelzijn onder het actiepunt:

• Zodra de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd is, (verwachting najaar 2018 besluitvorming in gemeenteraad) uitvoering geven aan het beleid om het aantal evenementen met dieren in Amsterdam terug te dringen (communicatie, instrueren handhavers, versterken contacten met handhavende instanties op nationaal niveau).

het volgende actiepunt toe te voegen:

• Er wordt onderzocht of het gebruik van dieren voor commerciële en promotionele doeleinden in het verkeer kan worden verboden.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (motie garanderen adequate recycling afgedankte kunstgrasmatten)

Lees verder

Begroting 2019 (motie nieuw faunabeheerplan in de Amsterdamse Waterleidingduinen)

Lees verder

    Word actief Doneer