Begroting 2019 (motie geen single-use plastic)


8 november 2018

Motie van het lid Johnas van Lammeren inzake de Begroting 2019 (geen single-use plastic).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • de wereldwijde aandacht voor de plastic soup steeds groter wordt;
  • er genoeg alternatieven zijn voor single-use plastic.

Overwegende dat:

  • plastic soup een van de grootste bedreigingen voor het wereldwijde milieu is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • bij nieuwe aanbestedingen als voorwaarde op te nemen dat er geen single-use plastic zal worden gebruikt;
  • hierop alleen een uitzondering toe te staan indien als er voor bepaalde producten geen alternatief beschikbaar is, en dit kan worden onderbouwd.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen