Begroting 2019 (amen­dement herin­richting van de parken, inzet groen­gelden)


8 november 2018

Amendement van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (herinrichting van de parken).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • in de begroting staat dat de stadsparken beter worden ingericht op intensief gebruik door inzet van de Groengelden en de Kwaliteitsimpuls Groen.

Overwegende dat:

  • een herinrichting voor intensiever gebruik niet ten koste mag gaan van de grootte van de parken en de ecologische waarde van het groen;
  • het onwenselijk is als het beter inrichten op intensief gebruik zou inhouden dat er in de parken wordt geïnvesteerd in verharde wegen en in zaken die van het park een commerciële attractie maken voor festival faciliteiten, zoals permanente evenemententerreinen, wifi, wc-blokken, etc.;
  • er juist geïnvesteerd zou moeten worden in het vergroten van het groen en in de ecologische waarde van het groen in de Amsterdamse parken.

Besluit:


In de begroting op pagina 210 de zin:

“De stadsparken (waaronder Noorderpark, Sloterpark, Rembrandtpark) worden beter ingericht op intensief gebruik, onder meer door inzet van Groengelden en de Kwaliteitsimpuls Groen”

te wijzigen naar:

“De stadsparken (waaronder Noorderpark, Sloterpark, Rembrandtpark) worden waar mogelijk groener er groter en worden door aanpassingen in de inrichting beter in staat om het stijgende aantal bezoekers te kunnen dragen, onder meer door inzet van Groengelden en de Kwaliteitsimpuls Groen.”

Het lid / De leden van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD