Begroting 2019 (amen­dement sportpark IJburg)


1 november 2018

Amendement van het lid Van Lammeren inzake de Begroting 2019 (sportpark IJburg)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2019,

Constaterende dat:

  • - In de Begroting 2019 plannen worden gemaakt om vier kunstgrasvelden aan te leggen in het Diemerpark;

Overwegende dat:

  • - Het schaarse groen in Amsterdam onder druk staat;
  • - Het juist vanwege de bouwambitie in IJburg en het Zeeburgereiland van groot belang is om voor de gezondheid en het leefgenot van de bewoners, het groen in de omgeving te behouden;

Besluit:

Op pagina 371 de volgende tekst te schrappen:

“Voorbereidingskosten sportpark IJburg

Op sportpark IJburg hebben de hockey- en voetbalvereniging wachtlijsten met daarop vele honderden aspirant-leden. Omgerekend bedraagt het huidige tekort aan veldsport op IJburg 28.000 m2, dat is gelijk aan twee hockey- en twee voetbalvelden. In de directe omgeving (IJburg 2e fase en Zeeburgereiland) zullen de komende jaren nog veel woningen worden gebouwd. Voor de aanleg van de vier extra velden zal het bestaande bestemmingsplan aangepast moeten worden. Dit proces is ambtelijk al in gang gezet. De uitwerking van het plan voor de kop van het Diemerpark, waar de velden deel van uitmaken, is in december 2018 gereed. Eind 2019 kan naar verwachting gestart worden met de aanleg van de velden. Voorgesteld wordt om een voorbereidingsbudget van € 380.000 beschikbaar te stellen om zodoende bij de Voorjaarsnota 2019 te komen met integrale investeringsaanvraag.”

Op pagina 368 in de tabel de volgende regel te schrappen:
“Voorbereidingskosten sportpark IJburg O 380.000 380.000 20.140”

En de tabel hiermee overeenkomstig aan te passen.

De rest van de begroting hiermee overeenkomstig aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (motie inzake meer aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling)

Lees verder

Begroting 2019 (motie garanderen adequate recycling afgedankte kunstgrasmatten)

Lees verder

    Word actief Doneer