Begroting 2018 (tussen­tijdse streef­waarden roet en stikstof)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (tussentijdse streefwaarden roet en stikstof)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018,

Constaterende dat:

  • Amsterdam verschillende maatregelen neemt om de uitstoot van verkeer te doen afnemen, strevend naar een uitstootvrij 2025;
  • De streefwaarden voor de indicatoren bij het doel gezonde lucht alleen zijn vastgesteld voor 2025.

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is om tussentijds te kunnen beoordelen wat de resultaten zijn van de maatregelen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In overleg met experts jaarlijkse tussentijdse streefwaarden op te stellen voor de indicatoren roet en stikstofdioxide en deze op te nemen in de Voorjaarsnota 2018.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA, PvdO