Begroting 2018 (streef­waarden voor fijnstof)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (streefwaarden voor fijnstof)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018,

Overwegende dat:

  • Amsterdam de Europese normen voor fijnstof hanteert die gebaseerd zijn op inzichten van twintig jaar geleden;
  • deze gehanteerde norm nog altijd ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt;
  • de Wereldgezondheidsorganisatie normen heeft vastgesteld die de bevolking beter beschermen tegen luchtvervuiling;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • fijnstof, uitgedrukt in zowel PM10 als PM2,5, als indicator op te nemen voor het doel voor schonere lucht met de normen van de WHO als streefwaarden in 2025, en hierbij voor elk jaar tussentijdse streefwaarden op te stellen, en deze in de Voorjaarsnota 2018 op te nemen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA, PvdO