Begroting 2018 (naheffing evene­menten ten goede aan schoonmaak)


8 november 2017

Amendement van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (naheffing evenementen ten goede aan schoonmaak).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Overwegende dat:

Er na evenementen altijd afval achterblijft in de omgeving, ook na de verplichte schoonmaak door de organisatie zelf;

Besluit:

Op pagina 72 onder de opsomming “Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor 2018?” het volgende punt toe te voegen:
”Evenementen dragen vanaf 1 januari 2018 €0,50 per bezoeker af om tegemoet te komen in de schoonmaakkosten die de gemeente moet maken. Dit bedrag komt volledig ten goede aan het de schoonmaak in de stad."

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen