Begroting 2018 (meer budget voor de dieren­am­bu­lance)


8 november 2017

Amendement van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (meer budget voor de dierenambulance) (1223 accent).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:

Jarenlang bezuinigd is op de dierenambulance, resulterend in een subsidiebedrag van €275.375,- subsidie voor 2018;
Jaarlijks ruim 11.000 ritten worden uitgevoerd, waarvan in 2016 1673 ritten waren voor zwerfdieren en 6872 voor vrij levende dieren, ofwel ritten waarvoor de gemeente vanuit de opvangplicht voor zwerfdieren en zorgplicht voor wilde dieren voor verantwoordelijk is;
De gemeente per rit onder gemeentelijke verantwoordelijkheid €31,95 van de totale ritprijs van €81,63 vergoedt;

Overwegende dat:

Het passend zou zijn wanneer de gemeente ten minste de ritten voor zwerfdieren volledig zou vergoeden en de helft van de kosten van de ritten voor vrij levende dieren;
De subsidie voor de dierenambulance hiertoe met €144.034 verhoogd zou moeten worden.
Dit kan worden bekostigd uit de aanleg van het omstreden evenemententerrein N1 waar 2,3 miljoen voor is begroot;

Besluit:

Op pagina 268 bij het negende punt het bedrag “€ 2,3 miljoen” te wijzigen in “€2.156.000,-“
Op pagina 500 onder programmaonderdeel “3 Verkeer en Openbare ruimte” in de tabel achter “Dierenambulance” het bedrag “275.375” te veranderen naar “419.375” en op pagina 629 het bedrag achter “Evenementenbeleid” te veranderen van “2,3” naar “2,156”.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

D66, SP, VVD, PvdA, PvdO, CDA