Begroting 2017 (taxi voorrang)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Constaterende dat:
- het college stelt dat er nog een sterke groei van het aantal taxivergunningen is en een gestage groei van het aantal TTO (toegelaten taxi organisatie) vergunningen;
- Het college inzet op vergroening en verduurzaming van de stad;

Overwegende dat:
- Vergroening en verduurzaming een criterium mag zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Erop toe te zien dat groene en duurzame taxi’s en TTO’s een voorsprong krijgen bij toelating;
- Bestaande taxi’s en TTO’s worden aangespoord om groener en duurzaam te worden;
- Binnen 6 maanden met een beleid te komen waarin bovenstaande is uitwerkt als aanvulling op het bestaande beleid.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen