Amen­dement Begroting 2016 (Amster­damse ener­gie­huis­houding fossielvrij in 2040)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

in de Agenda Duurzaamheid naar voren komt dat de gemeente Amsterdam de energiehuishouding op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – wil laten zijn;

Overwegende dat:

het wenselijk is om een ambitie ook een datum te koppelen;

Besluit:

Op pagina 183 de volgende tekst toe te voegen:

‘3. De gemeente Amsterdam werkt met talloze partners aan de verduurzaming van de energiehuishouding om deze uiterlijk in 2040 volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – te laten zijn.

We willen dit onder andere bereiken door een versnelling in zowel opwek als besparing van energie en een uitfasering van de bestaande fossiele bronnen.’

En op pagina 184 de volgende tekst toe te voegen:

‘3. De gemeente Amsterdam werkt met talloze partners aan de verduurzaming van de energiehuishouding om deze uiterlijk in 2040 volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – te laten zijn.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO