Begroting 2016 (subsidies korten met vast­ge­stelde gemaakte winst)


4 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (subsidies korten met vastgestelde gemaakte winst).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Overwegende dat:

- subsidies voor doelen worden gegeven die de gemeente financieel wil ondersteunen;
- subsidies nooit als doel hebben om winst te maken;
- eventuele winst pas aan het eind van een boekjaar wordt vastgesteld;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- binnen een half jaar in de algemene subsidie verordening Amsterdam te regelen dat bij de vaststelling van gemaakte winst door een bedrijf of organisatie de desbetreffende subsidie gekort wordt met de hoogte van de vastgestelde gemaakte winst.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (bedragen opvangketen huisdieren uitsplitsen)

Lees verder

Begroting 2016 (EU voorzitterschapsgeld naar instandhouding van het AGO zwembad)

Lees verder

    Word actief Doneer