Begroting 2016 (afname straat­par­keer­plekken minimaal aantal te reali­seren gara­ge­par­keer­plekken)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (afname straatparkeerplekken minimaal aantal te realiseren garageparkeerplekken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

het aantal op te heffen straatparkeerplekken tussen 2016-2019 slechts 790 bedraagt en dit nog niet eens 1% op het totaal aantal parkeerplekken is;

Overwegende dat:

het aantal op te heffen straatparkeerplekken in het niet valt bij het totaal aantal parkeerplekken ( ±125.000) en nieuw te realiseren P+R-plekken (35.000).

Besluit:

onder "Indicatoren doelen: 3. Aantal opgeheven straatparkeerplekken in het kader van het parkeerplan de streefwaarden “464, 517, 127, 73, 73”

te vervangen door: “minimaal het aantal te realiseren parkeerplekken in garages”.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)

Lees verder

Begroting 2016 (Stelpost dierenwelzijnsbeleid voor Nota Dierenwelzijn)

Lees verder

    Word actief Doneer