Begroting 2016 (afname straat­par­keer­plekken minimaal aantal te reali­seren gara­ge­par­keer­plekken)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (afname straatparkeerplekken minimaal aantal te realiseren garageparkeerplekken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

het aantal op te heffen straatparkeerplekken tussen 2016-2019 slechts 790 bedraagt en dit nog niet eens 1% op het totaal aantal parkeerplekken is;

Overwegende dat:

het aantal op te heffen straatparkeerplekken in het niet valt bij het totaal aantal parkeerplekken ( ±125.000) en nieuw te realiseren P+R-plekken (35.000).

Besluit:

onder "Indicatoren doelen: 3. Aantal opgeheven straatparkeerplekken in het kader van het parkeerplan de streefwaarden “464, 517, 127, 73, 73”

te vervangen door: “minimaal het aantal te realiseren parkeerplekken in garages”.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO