Begroting 2015 (water­kwa­li­teits­normen)


5 november 2014

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (waterkwaliteitsnormen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Overwegende dat:
- In de begroting als doelstelling wordt aangegeven: "Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig";
- Dit college aangeeft te willen inzetten op duurzaamheid;
- De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Amsterdam ontoereikend tot slecht is gebleken (PBL, Waterkwaliteit Kaderrichtlijn Water 2013);
- De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) erop is gericht de (chemische en biologische) kwaliteit van de watersystemen te verbeteren.
- Amsterdam volgens PBL niet voldoet aan de KRW-richtlijnen.
- Er geen sprake kan zijn van ‘schoon’ water als de ecologische kwaliteit ervan niet toereikend is

Constaterende dat:
- de indicator 'Schoonheidsgraad grachten' niet voldoet om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te bepalen

Besluit:
De volgende activiteit toe te voegen aan de activiteiten behorende bij de 3de doelstelling bij Doelenboom in paragraaf 6.8.3 (pagina 200) ('Het openbare water is begaanbaar en aantrekkelijk, schoon en veilig'):
"Activiteit VI: Amsterdam zet zich er binnen de eigen taken en verantwoordelijkheden voor in om de wateren die een KRW-status hebben minstens aan de KRW (Europese Kaderrichtlijn Water) te laten voldoen."

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen