Begroting 2015 (plan van aanpak water­kwa­li­teits­normen)


5 november 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (plan van aanpak waterkwaliteitsnormen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Overwegende dat:
- In de begroting als doelstelling wordt aangegeven: "Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig";
- Dit college aangeeft te willen inzetten op duurzaamheid;
- De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Amsterdam ontoereikend tot slecht is gebleken (PBL, Waterkwaliteit Kaderrichtlijn Water 2013);
- De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) erop is gericht de (chemische en biologische) kwaliteit van de watersystemen te verbeteren.
- Amsterdam volgens PBL niet voldoet aan de KRW-richtlijnen.
- Er geen sprake kan zijn van ‘schoon’ water als de ecologische kwaliteit ervan niet toereikend is

Constaterende dat:
- de indicator 'Schoonheidsgraad grachten' niet voldoet om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te bepalen

Verzoekt aan het college van B&W,
- Om voor de wateren met KRW-status waarvan Amsterdam eigenaar is een plan op te stellen hoe uiterlijk in 2027 aan de KRW-richtlijn wordt voldaan en dit terug te koppelen aan de raad uiterlijk in juni 2015;
- Om de water- en hoogheemraadschappen die wateren met KRW-status beheren op Amsterdams grondgebied te verzoeken om een plan op te stellen hoe uiterlijk in 2027 aan de KRW-richtlijn wordt voldaan, en het resultaat van dit verzoek eveneens terug te koppelen aan de raad uiterlijk in juni 2015;
- Waarbij niet alleen langetermijnplannen worden gemaakt, maar ook concrete stappen worden geformuleerd die gedurende deze collegeperiode (dus tot aan 2018) zullen worden gezet;
- Een evaluatie van dit plan aan de raad te doen toekomen uiterlijk in februari 2018 .

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen