Begroting 2015 (voor­waarden aan Artis)


13 oktober 2014

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- De gemeente Amsterdam Artis jaarlijks subsidieert
- Artis in de Begroting 2015 € 4.753.700 toebedeeld krijgt
- Een dierentuin geen natuurlijke leefomgeving is van dieren en dit ook nooit zal worden
- Een dierentuin bezoekers niet laat zien hoe dieren in hun natuurlijke omgeving leven en bovendien suggereert dat het moreel gerechtvaardigd is om dieren van hun vrijheid te beroven om ze aan mensen te tonen
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van soorten en ondersoorten voor educatieve en recreatieve waarde ter discussie kan worden gesteld;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van roofdiersoorten en grote zoogdiersoorten voor het voortbestaan van een soort niet gelden, vanwege de onmogelijkheid tot uitzetten naar het ‘wild’;
- De visie van Artis luidt: ‘In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur, wil Artis liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot het meest toonaangevende instituut op dit gebied.’

Overwegende dat:
- Het zeer de vraag is in hoeverre een dierentuin bijdraagt aan liefde en zorg voor de natuur;
- De visie van Artis, namelijk het stimuleren van liefde en zorg voor de natuur in een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur, wellicht ook op andere wijze kan worden gesteund door de gemeente Amsterdam;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De subsidie aan Artis alleen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat het aantal zoogdieren en roofvogels en het aantal soorten zoogdieren en roofvogels in Artis niet meer toeneemt.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2015 (pilot regenwater voor huishoudelijke activiteiten)

Lees verder

Begroting 2015 (aanbesteding bijvriendelijke bloemen)

Lees verder

    Word actief Doneer