Begroting 2015 (aanbe­steding bijvrien­de­lijke bloemen)


13 oktober 2014

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de begroting voor 2015 (aanbesteding bijvriendelijke bloemen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- Er op verschillende plaatsen in de stad uitbundige- en langdurig bloeiende bloemen in bloembakken zijn te bewonderen op bruggen en aan palen
- Er bij de aanschaf van deze planten geen specificatie was van de eis ‘biologische/ecologische teelt’

Overwegende dat:
- Het al sinds de jaren ’90 heel slecht gaat met de stand van de wilde bij, de honingbij, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers essentieel zijn voor de biodiversiteit en de voedselproductie
- Greenpeace recent aantoonde dat bij een steekproef van sierplanten uit verschillende tuincentra schrikbarende hoeveelheden gif werden gevonden, wat dodelijk is voor bijen, ook op planten die juist als ‘bijenplanten’ waren aangemerkt vanwege hun stuifmeel en nectar
- De raad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, getiteld ‘De Bij- en vlindervriendelijke stad’

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Bij toekomstige gemeentelijke aanbestedingen van planten voor in bloembakken, de eis op te nemen van ‘biologische/ecologische teelt’ in de specificatie

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, PvdO

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP